สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  เกษีสังข์
 
1. นายสาคร  เข็มทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.99 ทอง 11 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คชพรม
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใจก่ำ
 
1. นางสาวสุวรรณี  สุโทษา