สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางพัฒนีย์  ต้นจำปา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐฐาเนตร  คางคำ
 
1. นางพัฒนีย์  ต้นจำปา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจรัสศรี  แย้มชัย
2. เด็กหญิงสุภาพร  วงศรี
 
1. นางพัฒนีย์  ต้นจำปา
2. นางมณีพรรณ  จินาวัน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สกุลรักษ์
 
1. นางสุรีย์พร  คำผม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายจุลชัย  แสงเงิน
2. เด็กชายสิทธิชัย  สกุลรักษ์
 
1. นางสุรีย์พร  คำผม
2. นางพิไลวรรณ  กิ่งมณี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  แซ่ลี้
 
1. นางสุรีย์พร  คำผม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53.05 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปรวรรตน์  เฉลิมสุข
2. เด็กชายรัชพล  เจริญราช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   โปรยทอง
 
1. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
2. นางสาวจันทิมา  สันวัง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   เหลาบุญมา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทรักษา
3. เด็กหญิงอรทัย  หอมหวล
 
1. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
2. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรัสศรี   แย้มชัย
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญปัญญา
3. เด็กหญิงสุภาพร  วงศรี
 
1. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
2. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศรีสุดา  อินโอ้
2. เด็กชายสิริกานต์  อิ่มสะอาด
 
1. นายทองอินทร์  นาลอย
2. นายถนอม  หงษ์กรรณ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.95 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพีรพงษ์  สุทำมา
2. เด็กชายอานนท์  ดัชทุสวัสดิ์
 
1. นายทองอินทร์  นาลอย
2. นายถนอม  หงษ์กรรณ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 69.36 ทองแดง 4 1. เด็กชายจักรพันธ์  วิมุล
2. เด็กชายชินกร  พวกดี
 
1. นายทองอินทร์  นาลอย
2. นายสุรพล  จันดารักษ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.64 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสุทัศน์  สมศรี
2. เด็กชายเทิดดนัย   สมศรี
 
1. นายทองอินทร์  นาลอย
2. นายสุรพล  จันดารักษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญยณัฐ  กุลเทพ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิมุล
3. เด็กหญิงณัฐนรี  พุฒศรี
4. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แสนสุข
5. เด็กหญิงวรวรรณ  ทรายเพ็ชร
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นางสาวอัมพร  สายทอง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีมุ้ย
2. เด็กหญิงลลิตา  ดวงเดือน
3. เด็กหญิงสมฤดี  โปรยทอง
4. เด็กหญิงสุภาพร  หึงขุนทด
5. เด็กหญิงเกตุวดี  สีดา
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  มุติโสม
 
1. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  วงศรี
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสพร  หึงขุนทด
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงผา
 
1. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
2. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสกุลธวัฒน์  ชูศรีสุข
2. เด็กหญิงสุกานดา  หงษ์แก้ว
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตหรา  จันทร์แทง
2. เด็กชายธนากร  บุญอุดร
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สีนวลใหญ่
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โปยทอง
3. เด็กหญิงนฤมณ  เหลือมหล่อ
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  อินทร์เหลา
5. เด็กชายพีรพล  สุพรรณ์
6. เด็กหญิงวันวิสา  บำรุงตน
7. เด็กชายศรัณย์  จันทา
8. เด็กหญิงสุนิสา  คันทวิชัย
9. เด็กหญิงอนุสรา  พิศเพ็ง
10. เด็กชายอัยการ  จันทร์ลาย
 
1. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
2. นางสาวจันทิมา  สันวัง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดาทอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสวงสุข
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรทัย  หอมหวล
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสวงสุข
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายวิริยะ  มาสวัสดิ์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสวงสุข
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐศราภรณ์  ต่อมสูงเนิน
2. เด็กหญิงวิชญาดา  หึงขุนทด
 
1. นายทองอินทร์  นาลอย
2. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  รัตนวงษ์
2. เด็กชายดฤทธิ์  สมชิต
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
2. นางพิไลวรรณ  กิ่งมณี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิดารัตน์  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงวิไลพร  ปราบเทน
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
2. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐฐาเนตร  คางคำ
 
1. นางพัฒนีย์  ต้นจำปา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอารียา  เพราะดี
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงอารียา  เพราะดี
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  นามโคตร
 
1. นางสาวอัมพร  สายทอง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทรักษา
2. เด็กหญิงวรรัตน์  อินโอ้
 
1. นางสาวอัมพร  สายทอง
2. นางสาวจันทิมา  สันวัง
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายนัปตรี  พึ่งสีเกล้า
2. เด็กชายวิษณุกรณ์  บัวศรี
 
1. นายสุรพล  จันดารักษ์
2. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
 
34 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายขวัญ  โสดาโคตร
2. เด็กชายโชคทวี  สาระติ
 
1. นายสุรพล  จันดารักษ์
2. นายทองอินทร์  นาลอย
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เหลาบุญมา
2. เด็กชายพนธกร  วิมุล
 
1. นายสุรพล  จันดารักษ์
2. นางพิไลวรรณ  กิ่งมณี
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  กลำภักดิ์
2. เด็กชายปฏิภานต์  ศิลพันธ์
3. เด็กชายสรรพสิทธิ์  แขมคำ
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
2. นายสุรพล  จันดารักษ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  นุชเรืองศรี
2. เด็กชายภัทรพล  สิมมาวงษ์
3. เด็กชายอภิสร  พุฒศรี
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
2. นายทองอินทร์  นาลอย
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันตนา  สาระติ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหลาบุญมา
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
2. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
 
39 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนรดา  เกลี้ยงไธสง
 
1. นางพรรณี  ศรีผดุง
 
40 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  ดวงเดือน
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายสุวิชัย  ควนเฮง
 
1. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
 
42 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรัสศรี  แย้มชัย
2. เด็กหญิงวรรัตน์  อินโอ้
 
1. นางสุรีย์พร  คำผม
2. นายวิรัตน์  เลื่องลือ
 
43 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณวดี  สุโพ
2. เด็กชายสุทิม  สมศรี
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นายจิรายุ  สกุลรักษ์
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิศา  ยศวิชัย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสวงสุข
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดาทอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสวงสุข
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายปิยะ  สมสันเทียะ
2. เด็กชายรัตนพล  ทวีศักดิ์
3. เด็กชายวิษณุ  บุญเวิน
 
1. นายทองอินทร์  นาลอย
2. นายวิรัตน์  เลื่องลือ
 
47 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายวรเชษฐ์  คำนวน
2. เด็กชายสมรักษ์  วงศ์ษา
 
1. นายสุรพล  จันดารักษ์
2. นายวิรัตน์  เลื่องลือ