สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐฐาเนตร  คางคำ
 
1. นางพัฒนีย์  ต้นจำปา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53.05 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปรวรรตน์  เฉลิมสุข
2. เด็กชายรัชพล  เจริญราช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   โปรยทอง
 
1. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
2. นางสาวจันทิมา  สันวัง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.95 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพีรพงษ์  สุทำมา
2. เด็กชายอานนท์  ดัชทุสวัสดิ์
 
1. นายทองอินทร์  นาลอย
2. นายถนอม  หงษ์กรรณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.64 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสุทัศน์  สมศรี
2. เด็กชายเทิดดนัย   สมศรี
 
1. นายทองอินทร์  นาลอย
2. นายสุรพล  จันดารักษ์