สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   เหลาบุญมา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทรักษา
3. เด็กหญิงอรทัย  หอมหวล
 
1. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
2. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศรีสุดา  อินโอ้
2. เด็กชายสิริกานต์  อิ่มสะอาด
 
1. นายทองอินทร์  นาลอย
2. นายถนอม  หงษ์กรรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 69.36 ทองแดง 4 1. เด็กชายจักรพันธ์  วิมุล
2. เด็กชายชินกร  พวกดี
 
1. นายทองอินทร์  นาลอย
2. นายสุรพล  จันดารักษ์
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรัสศรี  แย้มชัย
2. เด็กหญิงวรรัตน์  อินโอ้
 
1. นางสุรีย์พร  คำผม
2. นายวิรัตน์  เลื่องลือ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายปิยะ  สมสันเทียะ
2. เด็กชายรัตนพล  ทวีศักดิ์
3. เด็กชายวิษณุ  บุญเวิน
 
1. นายทองอินทร์  นาลอย
2. นายวิรัตน์  เลื่องลือ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายวรเชษฐ์  คำนวน
2. เด็กชายสมรักษ์  วงศ์ษา
 
1. นายสุรพล  จันดารักษ์
2. นายวิรัตน์  เลื่องลือ