สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางพัฒนีย์  ต้นจำปา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจรัสศรี  แย้มชัย
2. เด็กหญิงสุภาพร  วงศรี
 
1. นางพัฒนีย์  ต้นจำปา
2. นางมณีพรรณ  จินาวัน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สกุลรักษ์
 
1. นางสุรีย์พร  คำผม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายจุลชัย  แสงเงิน
2. เด็กชายสิทธิชัย  สกุลรักษ์
 
1. นางสุรีย์พร  คำผม
2. นางพิไลวรรณ  กิ่งมณี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  แซ่ลี้
 
1. นางสุรีย์พร  คำผม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรทัย  หอมหวล
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสวงสุข
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายวิริยะ  มาสวัสดิ์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสวงสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอารียา  เพราะดี
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงอารียา  เพราะดี
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายนัปตรี  พึ่งสีเกล้า
2. เด็กชายวิษณุกรณ์  บัวศรี
 
1. นายสุรพล  จันดารักษ์
2. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
 
11 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายขวัญ  โสดาโคตร
2. เด็กชายโชคทวี  สาระติ
 
1. นายสุรพล  จันดารักษ์
2. นายทองอินทร์  นาลอย
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิศา  ยศวิชัย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสวงสุข