สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรัสศรี   แย้มชัย
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญปัญญา
3. เด็กหญิงสุภาพร  วงศรี
 
1. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
2. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญยณัฐ  กุลเทพ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิมุล
3. เด็กหญิงณัฐนรี  พุฒศรี
4. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แสนสุข
5. เด็กหญิงวรวรรณ  ทรายเพ็ชร
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นางสาวอัมพร  สายทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีมุ้ย
2. เด็กหญิงลลิตา  ดวงเดือน
3. เด็กหญิงสมฤดี  โปรยทอง
4. เด็กหญิงสุภาพร  หึงขุนทด
5. เด็กหญิงเกตุวดี  สีดา
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  มุติโสม
 
1. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  วงศรี
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสพร  หึงขุนทด
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงผา
 
1. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
2. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสกุลธวัฒน์  ชูศรีสุข
2. เด็กหญิงสุกานดา  หงษ์แก้ว
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตหรา  จันทร์แทง
2. เด็กชายธนากร  บุญอุดร
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สีนวลใหญ่
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โปยทอง
3. เด็กหญิงนฤมณ  เหลือมหล่อ
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  อินทร์เหลา
5. เด็กชายพีรพล  สุพรรณ์
6. เด็กหญิงวันวิสา  บำรุงตน
7. เด็กชายศรัณย์  จันทา
8. เด็กหญิงสุนิสา  คันทวิชัย
9. เด็กหญิงอนุสรา  พิศเพ็ง
10. เด็กชายอัยการ  จันทร์ลาย
 
1. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
2. นางสาวจันทิมา  สันวัง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดาทอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสวงสุข
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐศราภรณ์  ต่อมสูงเนิน
2. เด็กหญิงวิชญาดา  หึงขุนทด
 
1. นายทองอินทร์  นาลอย
2. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  รัตนวงษ์
2. เด็กชายดฤทธิ์  สมชิต
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
2. นางพิไลวรรณ  กิ่งมณี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิดารัตน์  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงวิไลพร  ปราบเทน
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
2. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐฐาเนตร  คางคำ
 
1. นางพัฒนีย์  ต้นจำปา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  นามโคตร
 
1. นางสาวอัมพร  สายทอง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทรักษา
2. เด็กหญิงวรรัตน์  อินโอ้
 
1. นางสาวอัมพร  สายทอง
2. นางสาวจันทิมา  สันวัง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  กลำภักดิ์
2. เด็กชายปฏิภานต์  ศิลพันธ์
3. เด็กชายสรรพสิทธิ์  แขมคำ
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
2. นายสุรพล  จันดารักษ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  นุชเรืองศรี
2. เด็กชายภัทรพล  สิมมาวงษ์
3. เด็กชายอภิสร  พุฒศรี
 
1. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
2. นายทองอินทร์  นาลอย
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันตนา  สาระติ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหลาบุญมา
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางจริยาภรณ์  พึ่งสีเกล้า
2. นางชิราพร  บุญสิทธิ์
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนรดา  เกลี้ยงไธสง
 
1. นางพรรณี  ศรีผดุง
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  ดวงเดือน
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายสุวิชัย  ควนเฮง
 
1. นางจิรายุ  สกุลรักษ์
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณวดี  สุโพ
2. เด็กชายสุทิม  สมศรี
 
1. นายพิพัฒน์  สกุลรักษ์
2. นายจิรายุ  สกุลรักษ์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดาทอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสวงสุข