สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงลักษมณ  จิตเพ็ง
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ทันแก้ว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราพัขร  พิศเพ็ง
2. เด็กชายทศวรรษ  แข่งขัน
3. เด็กชายธนภัทร  จาบทอง
4. เด็กชายธนภัทร  ลามะให
5. เด็กชายธนวัต  ลามะให
6. เด็กหญิงธิติมา  โนนตาเถร
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาลีหวล
8. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีเพชร
9. เด็กหญิงลักษมณ  พิศเพ็ง
10. เด็กหญิงลัดดา  เติมสุข
11. เด็กหญิงวราภรณ์  พิศเพ็ง
12. เด็กหญิงวานิสสา  สุขสนิต
13. เด็กหญิงสิรินนา  อินทร์อิ่ม
14. เด็กหญิงสุพัตรา  คงทรัพย์
15. เด็กหญิงอภิสรา  ทีงาม
 
1. นายชัยณรงค์  วงค์วาท
2. นางอมรทิพย์  เกษรอินทร์
3. นางนิภา  ศรีเที่ยง
4. นางสาววิภานันท์  ชินวงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายพุฒิชัย  บุญปก
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  หลงศรี
3. เด็กชายศิวัช  พรมเทศ
 
1. นางนิภา  ศรีเที่ยง
2. นางสาววิภานันท์  ชินวงค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายจารุวิชญ์  พิศเพ็ง
2. เด็กชายชินวัฒน์  ลามะให
3. เด็กชายทินภัทร  ฉิมงาม
 
1. นางนิภา  ศรีเที่ยง
2. นางสาวกัญญาภัทร  ทันแก้ว
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คงทรัพย์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ทันแก้ว
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คงทรัพย์
 
1. นางอมรทิพย์  เกษรอินทร์