สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงลักษมณ  จิตเพ็ง
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ทันแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายพุฒิชัย  บุญปก
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  หลงศรี
3. เด็กชายศิวัช  พรมเทศ
 
1. นางนิภา  ศรีเที่ยง
2. นางสาววิภานันท์  ชินวงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายจารุวิชญ์  พิศเพ็ง
2. เด็กชายชินวัฒน์  ลามะให
3. เด็กชายทินภัทร  ฉิมงาม
 
1. นางนิภา  ศรีเที่ยง
2. นางสาวกัญญาภัทร  ทันแก้ว
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คงทรัพย์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ทันแก้ว
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คงทรัพย์
 
1. นางอมรทิพย์  เกษรอินทร์