สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟ้าประทาน   อุดทุม
 
1. นางวานิตร  เสริมแสง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายธราธรณ์  อินทรีย์
 
1. นายเดชศักดิ์  พิกุลสด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  พาเจริญ
2. เด็กชายกิตติชัย  มะโนรัตน์
3. เด็กชายกิตติพล  ราชนุวงศ์
4. เด็กหญิงขนิษฐา  โปรยทอง
5. เด็กชายคณิศร  ภักดิ์ใส
6. เด็กชายชาญชัย  สว่างชัย
7. เด็กหญิงดรุณี  อุดทุม
8. เด็กชายธราธรณ์  อินทรีย์
9. เด็กชายธีรวัฒน์  สีดาพาลี
10. เด็กชายนัฐพร  ศรีงาม
11. เด็กชายนิติพล  ภักดิ์ใส
12. เด็กชายปรัชญา  บุตรสี
13. เด็กชายพรสัมฤทธิ์  บุตรโต
14. เด็กหญิงฟ้าประทาน  อุดทุม
15. เด็กชายรัชพล  ยั่งยืน
16. เด็กหญิงวาทิยา  สีพิมพ์
17. เด็กหญิงวิชุลดา  ผ่องใส
18. เด็กชายวีระศักดิ์  สังฆะเพท
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งพันธ์
20. เด็กหญิงอินทิรา  แสงอ่อน
 
1. นายเดชศักดิ์  พิกุลสด
2. นางสาววัชรี  รัฐสมุทร
3. นางวานิตร  เสริมแสง
4. นางอรอุษา  หอมคำ
5. นางจันทร์ญารัตน์  ราชทอง
6. นางอภัสนันท์  อรุณเกียรติพงศา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงฟ้าประทาน  อุดทุม
 
1. นางวานิตร  เสริมแสง