สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เดชหนองหว้า
 
1. นายไพบูลย์  บุญทัพไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชราภา  ดีบ้านโสก
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงรุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงศิริประภา  สันติ
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
2. นางสาวอทิติ  เลิศล้ำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายธนกร  ทามแก้ว
 
1. นางนีออน  สมเจตนา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณัฐฉรา  รัตนวงกต
2. เด็กหญิงปลายฝน  จำลอง
3. เด็กหญิงเมทาวี  ทีทอง
 
1. นางสายใหม  พรมเก่า
2. นางสุภาพร  ปัญญาดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกมล  ใจซื่อตรง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีชัย
3. เด็กหญิงพันธ์นิสา  สติภา
 
1. นางสุภาพร  ปัญญาดี
2. นางสาวอทิติ  เลิศล้ำ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรัฐกาล  สระหอม
2. เด็กหญิงฐิตาพร  แสนกล้า
 
1. นางสุภาพร  ปัญญาดี
2. นางบัวไข  สาลีงาม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สวัสดี
2. เด็กหญิงญาณภัทร  อนุกูล
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตามแบบ
4. เด็กหญิงศิรประภา  เสร็จพร้อม
5. เด็กหญิงสุชาดา  อรุณทิพย์
 
1. นางสุชิรา  ไพสนิท
2. นางนีออน  สมเจตนา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แขวงสุข
2. เด็กหญิงนิตยา  สุจริต
3. เด็กหญิงพัชราภา  ดีบ้านโสก
4. เด็กหญิงมณีน้ำค้าง  ทนิรัมย์
5. เด็กหญิงลลิตวดี  นามวิเศษ
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
2. นางสาวอทิติ  เลิศล้ำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิยา  จันทา
2. เด็กหญิงนารีนาถ  บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงปิยะดา  พวงจันทร์
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุนทรภักดี
5. เด็กหญิงอริสรา  บุญโสม
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
2. นางบัวไข  สาลีงาม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.42 ทอง 7 1. เด็กชายกณภัทร  เสนสอน
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เดชหนองหว้า
 
1. นางสาวประพิมพ์ภัสร์  คำวิไชย
2. นางสุชิรา  ไพสนิท
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รู้ชอบ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีหาบุตร
3. เด็กหญิงธิชา  คุณนาม
4. เด็กหญิงนันทิยา  จันทา
5. เด็กหญิงนารีนาถ  บุญสิทธิ์
6. เด็กหญิงปวีรญา  ปราณิกสุธี
7. เด็กหญิงปิยพร  ศรีหาบุตร
8. เด็กหญิงปิยะดา  พวงจันทร์
9. เด็กหญิงพรประภา  ทรายเพชร
10. เด็กหญิงพิญาดา  สุขศรี
11. เด็กชายวรากร  นาโสก
12. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เดชหนองหว้า
13. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุนทรภักดี
15. เด็กหญิงอริสรา  บุญโสม
 
1. นางลูกน้ำ  บุญทัพไทย
2. นายขวัญเมือง  ทามแก้ว
3. นางสาวประพิมพ์ภัสร์  คำวิไชย
4. นายไพบูลย์  บุญทัพไทย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสโส
 
1. นางลูกน้ำ  บุญทัพไทย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เสโส
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทาทอง
 
1. นางลูกน้ำ  บุญทัพไทย
2. นางสาวประพิมพ์ภัสร์  คำวิไชย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราภา  ดีบ้านโสก
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.34 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิยะดา  พวงจันทร์
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะดา  พวงจันทร์
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  บุญสง่า
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  รู้ชอบ
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสโส
4. เด็กชายกสิน  จำรองเพ็ง
5. เด็กชายขจรศักดิ์  เมืองอินทร์
6. เด็กชายคมสัน  พรมชาติ
7. เด็กชายคุณากร  ก้านสนธิ์
8. เด็กชายชายชาญ  หัตถิยา
9. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีหาบุตร
10. เด็กชายณัฐพงศ์  ร่วมกล้า
11. เด็กชายทวีพล  เชี่ยวชาญ
12. เด็กชายธนกร  อินทรอัมพร
13. เด็กชายธนพล  ปืนเพชร
14. เด็กหญิงธิชา  คุณนาม
15. เด็กหญิงนันทิยา  จันทา
16. เด็กหญิงนารีนาถ  บุญสิทธิ์
17. เด็กชายนิติกร  สังข์สาลี
18. เด็กชายนิติธาดา  สุขบรรเทิง
19. เด็กชายนิรวัชร์  เครื่องเทศ
20. เด็กชายบุญเย็น  สุจริต
21. เด็กหญิงปวีรญา  ปราณิกสุธี
22. เด็กชายปิยพงษ์  ศรีหาบุตร
23. เด็กหญิงพรประภา  สายเพชร
24. เด็กหญิงพิญาดา  สุขศรี
25. เด็กชายพีรพัฒน์  สระหอม
26. เด็กชายภัทรพล  ศิวินา
27. เด็กชายภูริภัทร  แสนกล้า
28. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เสโส
29. เด็กชายวรวิทย์  ลิ้นทอง
30. เด็กชายวรัญญู  สาลี
31. เด็กชายวรากร  นาโสก
32. เด็กหญิงวัชรา  ทาทอง
33. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เดชหนองหว้า
34. เด็กชายสงกรานต์  โกฎหอม
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทาทอง
36. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิ์ศรี
37. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุนทรภักดี
38. เด็กหญิงสุภาวินี  คงเย็น
39. เด็กชายอนุรักษ์  ไกรทอง
40. เด็กหญิงอริศรา  บุญโสม
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
2. นางบัวไข  สาลีงาม
3. นายพุทธา  บริสุทธิ์
4. นางสายใหม  พรมเก่า
5. นายขวัญเมือง  ทามแก้ว
6. นายไพบูลย์  บุญทัพไทย
7. นางสาวประพิมพ์ภัสร์  คำวิไชย
8. นางลูกน้ำ  บุญทัพไทย
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  ยารญาณ
2. เด็กหญิงปิยะพร  ศรีหาบุตร
3. เด็กหญิงพิทักษรี  ก้านทอง
4. เด็กชายวรสิทธิ์  แนวทอง
5. เด็กชายสิทธินนท์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางจรัส  พิลาจันทร์
2. นางบัวไข  สาลีงาม
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรากร  นาโสก
 
1. นางลูกน้ำ  บุญทัพไทย
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตา  พุดลา
2. เด็กชายเด่นชัย  เสโส
 
1. นางสาวกนกอร  บุญมั่น
2. นางสาวรติชา  วิจิตร