สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายภราดร  นุโยค
2. เด็กหญิงยุรินยา  ใยวัน
 
1. นางลัดดาวัลย์  ราชเจริญ
2. นางชุติมันต์  น้อยดำเนิน
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์  รุ่งสิริกมล
2. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์   วิปุละ
3. เด็กหญิงอาภาพร   อินทร์ไชย
 
1. นางสกุลรัตน์  อินทร์งาม
2. นางชุติมันต์  น้อยดำเนิน