สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.97 ทอง 10 1. นางสาวสิริภรณ์  แนบโนนสูง
2. เด็กชายสุรนาท  ศิริสม
 
1. นางภัคภร  เทียมคลี
2. นายเฉลิม  มงคุณ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สาแก้ว
 
1. นายเฉลิม  มงคุณ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกร  สะใบพิมพ์
 
1. นายนิรันดร  บุญนิติรัตน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัครมัย  ใจชื่น
 
1. นายบุญมี  ตระกูลดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์สิงห์
 
1. นายประสิทธิ์  บุญเหลือ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุทธิชัย  จันทร์ลี
 
1. นายบุญมี  ตระกูลดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สัตโส
 
1. นางภัคภร  เทียมคลี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  จันทร์วัฒนานุกูล
 
1. นายบุญมี  ตระกูลดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ชุนกล้า
 
1. นายนิรันดร  บุญนิติรัตน์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  คงทรัพย์
2. เด็กชายอลงกต  พรหมบุตร
3. เด็กชายโบ๊ท  พุ่มบัว
 
1. นายบุญมี  ตระกูลดี
2. นายวิทยา  ทำดี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. นางสาวบุษรารัตน์  พุ่มบัว
2. เด็กหญิงประภัสสร  นิลจันทร์
3. เด็กหญิงพิชชาพร  พวงบุญ
 
1. นายวิทยา  ทำดี
2. นายบุญมี  ตระกูลดี
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์ชื่น
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เต็มพร้อม
3. เด็กชายนษฎาภรณ์  ไกยสิทธิ์
 
1. นายบุญมี  ตระกูลดี
2. นายวิทยา  ทำดี