สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาวอง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายนันทชาติ  แย้มจันทึก
 
1. นางสัมภาษณ์   วุฒิงาม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กุหลาบหอม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สีทา
 
1. นางประวีณ์นุช  แก่นจักษ์
2. นางสาวพิกุลทอง  หลอดเข็ม