สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ภักดี
2. เด็กหญิงมาริษา   สุกใส
3. เด็กชายวรวุฒิ  บุตรศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์   นิลรากเพ็ชร
2. นางระย้า   สพานทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แยบคล้าย
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   โลนุช
3. เด็กหญิงพิไลพร  ศรีภา
 
1. นางสาวศิริพร   ประนม
2. นางสาวสุนาลี  ยางาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธีรัช  หงษ์กรรณ์
2. เด็กชายพลวัฒน์  บุญตวง
 
1. นางสาวศิริพร  ประนม
2. นางสาวสุนาลี  ยางาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.08 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายคมกฤช  ทางทำ
2. เด็กชายสานุกูล  บุญทะมาตร
 
1. นายกฤษติศักดิ์  สวัสดี
2. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐิยา  บุญแซม
2. เด็กชายธรรมรัตน์  โคตรทิพย์
3. เด็กหญิงพัฒนานันท์  มานุจำ
4. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญทอง
5. เด็กหญิงเกศกนก  กอชาลี
 
1. นางสลิลา  บุระมิ
2. นางกิตติกาญจน์  จำปาหอม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิติยา  แก้วบุตรดี
2. นางสาวจินตนา  โลนุช
3. นางสาวจิราพร  ระคนจันทร์
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ศรีภา
5. เด็กหญิงรัตติยา  ทนทาน
 
1. นางระย้า   สพานทอง
2. นางอธิษฐาน  ศรีโพนทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไฝทาคำ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีประสาร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงธันชนก  ชอบทำ
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  ชินนอก
 
1. นางกิตติกาญจน์  จำปาหอม
2. นายอดิศักดิ์  โพธิ์อ่อน
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยินดีเหมาะ
 
1. นายอดิศักดิ์  โพธิ์อ่อน
2. นางกิตติกาญจน์  จำปาหอม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายรัฐพงศ์  ลุทะภาค
 
1. นายวัชรินทร์  บูรณ์เจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายจิรกฤต  โชคนุ่ม
 
1. นายวัชรินทร์  บูรณ์เจริญ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  แสงทอง
2. เด็กชายจตุรภักดิ์  สืบศรี
3. เด็กหญิงวิมาดา  แก้วมรกต
4. เด็กหญิงสายฝน  สระประทุม
5. เด็กหญิงเบญจพร  แยบคล้าย
6. เด็กหญิงเบญญามิน  สารอุด
 
1. นางนิตยา   รุ่งเรือง
2. นางสาวจารุวรรณ  ศรีประสาร
3. นางสาวนภาพร  ศรพรม
4. นายรณชัย  ศรีสังข์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงวารินทร์  แหนบทอง
3. เด็กหญิงวิมาดา  แก้วมรกต
4. เด็กหญิงสายฝน  สระประทุม
5. เด็กหญิงเบญจพร  แยบคล้าย
6. เด็กหญิงเบญญามิน  สารอุด
 
1. นางนิตยา   รุ่งเรือง
2. นายอุดมพงษ์  ชุ่มศรี
3. นางสาวจารุวรรณ  ศรีประสาร
4. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทิมา  สมสุข
2. เด็กหญิงฐานิดา  แหล่งสนาม
3. เด็กหญิงฐานิตตา  แหล่งสนาม
4. เด็กหญิงนิชาภา  แสนเสริม
5. เด็กหญิงมัลลิกา  สืบศรี
6. เด็กหญิงแพรพลอย  สุขประเสริฐ
 
1. นางนิตยา   รุ่งเรือง
2. นายอุดมพงษ์  ชุ่มศรี
3. นางสาวพัชรินทร์   นิลรากเพ็ชร
4. นางสมพร  ธรรมบุญ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  วงศา
3. เด็กชายจตุรภักดิ์  สืบศรี
4. เด็กหญิงวิมาดา  แก้วมรกต
5. เด็กหญิงเบญญามิน  สารอุด
 
1. นางนิตยา   รุ่งเรือง
2. นายอุดมพงษ์  ชุ่มศรี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา  บุญแซม
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ธรรมบุญ
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายพิพัฒนพงษ์  บุญทอง
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายศิริพงศ์  ศรีคำ
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอนุกูล  สีทอง
 
1. นายเย็น  เพิ่มทอง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  นิลสมัย
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรสุตา  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงพรศิริ  เพชรงาม
3. เด็กหญิงภาณิจ  ภักดี
 
1. นางสมพร  ธรรมบุญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นิลรากเพ็ชร
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  คางคำ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงวิไลพร  มลัยทอง
 
1. นางสมพร  ธรรมบุญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นิลรากเพ็ชร
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พุดจีบ
2. เด็กหญิงสิรินดา  ระคนจันทร์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แยบคล้าย
 
1. นางสมพร  ธรรมบุญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นิลรากเพ็ชร
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  แหนบทอง
2. เด็กชายสิริวัฒน์  พิศิลป์
3. เด็กชายเจษฎา  ลาโสเล
 
1. นายกฤษติศักดิ์  สวัสดี
2. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรชัย  เหลาฉลาด
2. เด็กชายพิชญุณากร  พึ่งวงษ์
3. เด็กชายสมพงษ์  อุดทุม
 
1. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
2. นายกฤษติศักดิ์  สวัสดี
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงทอง
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เพ็งมาลา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วมรกต
4. เด็กหญิงพินรี  มณฑาน้อย
5. เด็กหญิงลลิดา  วงศา
6. เด็กหญิงอังคณา  จำปาศรี
 
1. นางสมพร  ธรรมบุญ
2. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
3. นายอุดมพงษ์  ชุ่มศรี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงขนิษฐา  วงศา
3. เด็กชายจตุรภักดิ์  สืบศรี
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  รัตน์ศรี
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นุสนธิ์
6. เด็กหญิงวิลาสิณี  ใบหนองฮี
 
1. นางสมพร  ธรรมบุญ
2. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
3. นายอุดมพงษ์  ชุ่มศรี
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติชญา  สีทอง
2. เด็กหญิงทัญลักษณ์  จันทร์ลา
3. เด็กหญิงปิยดา  เมืองแก้ว
 
1. นางละมัย  สวัสดี
2. นางสมพร  ธรรมบุญ
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญตวง
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรชัย  ผดังคิว
 
1. นางละมัย  สวัสดี
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญตวง
 
1. นางละมัย  สวัสดี
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอำนวย  ปัญญาสูง
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระชัย  ผดังคิว
 
1. นายราชวัตร  จันทบุตร
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญตวง
 
1. นางละมัย  สวัสดี
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวนาถ  เก็จรัมย์
2. เด็กชายมินธาดา  สพานทอง
3. เด็กชายรพีภัทร  หินทอง
 
1. นางละมัย  สวัสดี
2. นางสมพร  ธรรมบุญ