สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แยบคล้าย
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   โลนุช
3. เด็กหญิงพิไลพร  ศรีภา
 
1. นางสาวศิริพร   ประนม
2. นางสาวสุนาลี  ยางาม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายพิพัฒนพงษ์  บุญทอง
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายศิริพงศ์  ศรีคำ
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม