สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธีรัช  หงษ์กรรณ์
2. เด็กชายพลวัฒน์  บุญตวง
 
1. นางสาวศิริพร  ประนม
2. นางสาวสุนาลี  ยางาม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงธันชนก  ชอบทำ
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  ชินนอก
 
1. นางกิตติกาญจน์  จำปาหอม
2. นายอดิศักดิ์  โพธิ์อ่อน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยินดีเหมาะ
 
1. นายอดิศักดิ์  โพธิ์อ่อน
2. นางกิตติกาญจน์  จำปาหอม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายจิรกฤต  โชคนุ่ม
 
1. นายวัชรินทร์  บูรณ์เจริญ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรสุตา  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงพรศิริ  เพชรงาม
3. เด็กหญิงภาณิจ  ภักดี
 
1. นางสมพร  ธรรมบุญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นิลรากเพ็ชร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  คางคำ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงวิไลพร  มลัยทอง
 
1. นางสมพร  ธรรมบุญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นิลรากเพ็ชร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พุดจีบ
2. เด็กหญิงสิรินดา  ระคนจันทร์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แยบคล้าย
 
1. นางสมพร  ธรรมบุญ
2. นางสาวพัชรินทร์  นิลรากเพ็ชร
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญตวง
 
1. นางละมัย  สวัสดี