สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ภักดี
2. เด็กหญิงมาริษา   สุกใส
3. เด็กชายวรวุฒิ  บุตรศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์   นิลรากเพ็ชร
2. นางระย้า   สพานทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐิยา  บุญแซม
2. เด็กชายธรรมรัตน์  โคตรทิพย์
3. เด็กหญิงพัฒนานันท์  มานุจำ
4. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญทอง
5. เด็กหญิงเกศกนก  กอชาลี
 
1. นางสลิลา  บุระมิ
2. นางกิตติกาญจน์  จำปาหอม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิติยา  แก้วบุตรดี
2. นางสาวจินตนา  โลนุช
3. นางสาวจิราพร  ระคนจันทร์
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ศรีภา
5. เด็กหญิงรัตติยา  ทนทาน
 
1. นางระย้า   สพานทอง
2. นางอธิษฐาน  ศรีโพนทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไฝทาคำ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีประสาร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายรัฐพงศ์  ลุทะภาค
 
1. นายวัชรินทร์  บูรณ์เจริญ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  แสงทอง
2. เด็กชายจตุรภักดิ์  สืบศรี
3. เด็กหญิงวิมาดา  แก้วมรกต
4. เด็กหญิงสายฝน  สระประทุม
5. เด็กหญิงเบญจพร  แยบคล้าย
6. เด็กหญิงเบญญามิน  สารอุด
 
1. นางนิตยา   รุ่งเรือง
2. นางสาวจารุวรรณ  ศรีประสาร
3. นางสาวนภาพร  ศรพรม
4. นายรณชัย  ศรีสังข์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา  บุญแซม
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ธรรมบุญ
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  นิลสมัย
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  แหนบทอง
2. เด็กชายสิริวัฒน์  พิศิลป์
3. เด็กชายเจษฎา  ลาโสเล
 
1. นายกฤษติศักดิ์  สวัสดี
2. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรชัย  เหลาฉลาด
2. เด็กชายพิชญุณากร  พึ่งวงษ์
3. เด็กชายสมพงษ์  อุดทุม
 
1. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
2. นายกฤษติศักดิ์  สวัสดี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงทอง
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เพ็งมาลา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วมรกต
4. เด็กหญิงพินรี  มณฑาน้อย
5. เด็กหญิงลลิดา  วงศา
6. เด็กหญิงอังคณา  จำปาศรี
 
1. นางสมพร  ธรรมบุญ
2. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
3. นายอุดมพงษ์  ชุ่มศรี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงขนิษฐา  วงศา
3. เด็กชายจตุรภักดิ์  สืบศรี
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  รัตน์ศรี
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นุสนธิ์
6. เด็กหญิงวิลาสิณี  ใบหนองฮี
 
1. นางสมพร  ธรรมบุญ
2. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
3. นายอุดมพงษ์  ชุ่มศรี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติชญา  สีทอง
2. เด็กหญิงทัญลักษณ์  จันทร์ลา
3. เด็กหญิงปิยดา  เมืองแก้ว
 
1. นางละมัย  สวัสดี
2. นางสมพร  ธรรมบุญ
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญตวง
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรชัย  ผดังคิว
 
1. นางละมัย  สวัสดี
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญตวง
 
1. นางละมัย  สวัสดี
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอำนวย  ปัญญาสูง
 
1. นางสาวนภาพร  ศรพรม
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระชัย  ผดังคิว
 
1. นายราชวัตร  จันทบุตร
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวนาถ  เก็จรัมย์
2. เด็กชายมินธาดา  สพานทอง
3. เด็กชายรพีภัทร  หินทอง
 
1. นางละมัย  สวัสดี
2. นางสมพร  ธรรมบุญ