สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนายม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงอทิตยา  สุโทษา
 
1. นางแฉล้ม   แสงเขียว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  รินทอง
2. เด็กชายนวมินทร์  ศรีรอง
 
1. นางประทีป  เข็มทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  บุญปัญญา
 
1. นางมณีกุล  นอบน้อม
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 12 1. เด็กชายณัฏฐากร  โสดากุล
2. เด็กชายปิ่นมณี  วิศรี
3. เด็กชายพชรพล  กอชาลี
 
1. นางปราณี  ระดมสุข
2. นางดวงจันทร์  ปราณีกิจ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิวารัตน์  เท้าไม้สน
 
1. นางมณีกุล  นอบน้อม