สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนานวล สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แกล้วกล้า
 
1. นางประวัติ  ลาดดี
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พาเทพ
 
1. นางเจนจิรา  พูนผล
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกสิทตินาถ  สุขเหลือง
 
1. นางบงกช  เลาเลิศ