สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  โพธิ์แจ้ง
2. เด็กหญิงนุชจรี  ใจงาม
 
1. นายชาญณรงค์  จันทร์แดง
2. นายวิริยะ  อยู่เย็น
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ดวงศรี
 
1. นายสวาด  บุญสรรค์
2. นายชาญณรงค์  จันทร์แดง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ขันติ
 
1. นายบรรดิษฐิ์  เลื่อนเพ็ชร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. นางสาวชลลดา  สำอางค์
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติยากร  มากอินทร์
 
1. นางสาวลักขณา  สตาดี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นางสาวณัฐพร  วิชาดี
2. นางสาวลลิตา  หาสุข
3. นางสาวอารยา  กะเสาทอง
 
1. นายชาญณรงค์  จันทร์แดง
2. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมศักดิ์  จำปาชื่น
2. เด็กชายอนุชา  จำปาชื่น
3. เด็กชายเอนกพงษ์  พุดลา
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
2. นางจิตรา  มีแก้ว
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 5 1. เด็กชายธีระเดช  ศิริรัตน์
2. เด็กชายโสภณ  สิงทอง
 
1. นายประชารัฐ  ศรีไศล
2. นางพนิดา  สมัครสมาน