สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  อินทะนัย
2. เด็กหญิงรัชนก  สำอางค์
3. เด็กชายวัชรพล  ผลเจริญ
 
1. นางรัชนี  บุญเหลือง
2. นางสาวเจษราภรณ์  สุขแสง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นางสาวนิวาริน  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สายธนู
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  ทองประจวบ
 
1. นายบรรดิษฐ์  เลื่อนเพ็ชร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง 10 1. เด็กหญิงจันจิรา  เหลางาม
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  วงศ์ฉลาด
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยากร  มากอินทร์
2. เด็กหญิงมนรดา  อินทะนัย
3. เด็กหญิงสุนันทา  ลารัตน์
4. นายสุริยา  โคตรชัย
5. เด็กหญิงสโรชา  ไกรเพ็ชร
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
2. นางสาวเจษราภรณ์  สุขแสง
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กชายจักรี  สุขเกิด
2. เด็กชายธนพล  สำอางค์
 
1. นายประชารัฐ  ศรีไศล
2. นางพนิดา  สมัครสมาน
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  พุดลา
2. เด็กชายประพันธ์  ทะคำสอน
3. เด็กชายศุภกิจ  สุขเศวตร์
 
1. นายชาญณรงค์  พรหมพงษ์
2. นายสุธี  อินทร์แก้ว
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศรี
2. เด็กหญิงกิตติมา  วงศรี
3. เด็กชายสมิธ  แสงมีคุณ
4. เด็กหญิงอธิติญา  มีแก้ว
5. เด็กหญิงใหม่ฟ้า  กะเสาทอง
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  วงศ์ฉลาด
2. นางจิตรา  มีแก้ว
3. นางพนิดา  สมัครสมาน
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิไลภรณ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ