สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  เผือกผ่อง
 
1. นางอุษนี  สิบรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัทรียา  ทวีอินทร์
 
1. นางอุษนี  สิบรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุ่นเนื้อ
2. เด็กหญิงคีตภัทร  คำกระจาย
3. เด็กชายธีรพงศ์  แสงสี
 
1. นางอุษนี  สิบรัมย์
2. นางสมทรง  สุจริต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ดวงศรี
2. เด็กหญิงอธิชา  เจริญยิ่ง
 
1. นางเอกอังกฤษ  สืบสุนทร
2. นางสายทอง  ขันธสอน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมรกต  คงยืน
2. เด็กชายสิทธิชาติ  ทองแม้น
 
1. นางเอกอังกฤษ  สืบสุนทร
2. นางธัญดา  สุขเกษม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศิวาเมษฐ์  สำคัญยิ่ง
 
1. นางเอกอังกฤษ  สืบสุนทร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรรณษา  ทองแม้น
 
1. นางธัญดา  สุขเกษม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรางคณาง  พิมพ์จตุรัส
2. เด็กชายอดิศักดิ์   มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  หลวงชัย
 
1. นางสมทรง  สุจริต
2. นางอุษนี  สิบรัมย์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.29 ทองแดง 9 1. เด็กชายชินดนัย  ทักษิณ
2. เด็กชายสุรเกียรติ  เงางาม
 
1. นางสมทรง  สุจริต
2. นางธัญดา  สุขเกษม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงตัญญูมาตา  สุราช
2. เด็กหญิงวนิษา  มีแก้ว
3. เด็กหญิงศศินา  เหลาเพียร
4. เด็กหญิงสุณิสา  โพธิ์ชัย
5. เด็กหญิงอนุสรา  มีรส
 
1. นายอุดม  กิ่งมาลา
2. นางจันทิมา  กิ่งมาลา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุทธ์  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายศรายุทธ์  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แม่นหมาย
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนภาพร  แสงสี
 
1. นายวินัย  สุจริต
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ดาดพุดชา
2. เด็กชายนนทวัฒน์  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลำเภา
4. เด็กหญิงสุวรรณา  สาธร
5. เด็กชายอนุวัฒน์  บัวไข
 
1. นายวิวัฒน์  ชารีวัน
2. นายสัญญา  แอ่งสุข
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรวุฒิ  แสนสนิท
 
1. นายสัญญา  แอ่งสุข
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุเมธ  วาสรส
 
1. นายวินัย  สุจริต
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรัชญา  พุดชู
 
1. นางอุษนี  สิบรัมย์
 
19 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายชนินทร์  จำปาเทศ
 
1. นายกิตติพงศ์  มิทราวงศ์
 
20 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอดิศักดิ์   มั่งคั่ง
 
1. นางสมทรง  สุจริต
 
21 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปุทอง
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ดาดพุดชา
3. เด็กชายชนณัฐ  วรากลาง
4. เด็กหญิงชนาพร  คำนุ
5. เด็กชายชนินทร์  จำปาเทศ
6. เด็กหญิงชุติมา  สุขประเสริฐ
7. เด็กชายณัฐพล  ทองแม้น
8. เด็กชายธนวัฒน์  พัดพรม
9. เด็กหญิงนภาพร  แสงสี
10. เด็กหญิงนิตยา  วงศ์ภักดี
11. นายปรัชญา  พุดชู
12. เด็กหญิงปราณี  กล้าจริง
13. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  มีรส
14. เด็กหญิงพรทิวา  คงไชย
15. เด็กหญิงพรลภัส  ลำเภา
16. เด็กหญิงพัททรีญา  ทวีอินทร์
17. เด็กหญิงวรางคณา  สุขประเสริฐ
18. เด็กหญิงวัณวรี  เงางาม
19. เด็กชายศตวรรษ  เสียมทอง
20. เด็กชายศรายุทธ์  มั่งคั่ง
21. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หาญมานพ
22. เด็กชายสุเมธ  วาสรส
23. เด็กชายอดิศักดิ์   มั่งคั่ง
24. เด็กหญิงอนุสรา  มีรส
25. เด็กชายอัครวุฒิ  โปยขุนทด
26. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  ชัยงาม
27. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  หลวงชัย
28. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แม่นหมาย
29. เด็กหญิงเอมิกา  ขันสุวรรณ
30. เด็กหญิงแสงฟ้า  โพวงศ์ศรี
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
2. นางสาวมรกตวงศ์  เสียงเพราะ
3. นางเอกอังกฤษ  สืบสุนทร
4. นายเสถียร  คำสุมาลี
5. นางจันทิมา  กิ่งมาลา
6. นางธัญดา  สุขเกษม
7. นายสัญญา  แอ่งสุข
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายดนุเดช  พงษ์ไทย
2. เด็กชายนนทวัชร  สำคัญยิ่ง
 
1. นายเสถียร  คำสุมาลี
2. นายกิตติพงศ์  มิทราวงศ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาพร  คำนุ
2. เด็กหญิงวรางคณา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรยา  สหุนัย
 
1. นายศักดิ์ไทย  ทองดาประดิษฐ์
2. นางสาวอภิชญาณา  ภิญโญธานาโชติ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายนิโรธ  เหมเงิน
2. เด็กหญิงพรรณิภา  จำปาเทศ
3. เด็กหญิงเด็กหญิงศุภิมล  บุญมี
 
1. นายศักดิ์ไทย  ทองดาประดิษฐ์
2. นางสาววรัญญา  สุขเกษม
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญหอม
2. เด็กชายธีรวุฒิ  แสนสนิท
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ปานทอง
 
1. นายศักดิ์ไทย  ทองดาประดิษฐ์
2. นางจันทิมา  กิ่งมาลา
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงปาริชาติ  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงพิยะดา  ทวีอินทร์
3. เด็กหญิงศิริกาน  แก้วหนู
 
1. นายศักดิ์ไทย  ทองดาประดิษฐ์
2. นางจันทิมา  กิ่งมาลา
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขประเสริฐ
 
1. นางอุษนี  สิบรัมย์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายชาคริต  ทวีอินทร์
2. เด็กชายสมิง  ยอดสิงห์
3. เด็กชายเจษฎา  ศรีจันทร์
 
1. นายศักดิ์ไทย  ทองดาประดิษฐ์
2. นายเสถียร  คำสุมาลี