สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุ่นเนื้อ
2. เด็กหญิงคีตภัทร  คำกระจาย
3. เด็กชายธีรพงศ์  แสงสี
 
1. นางอุษนี  สิบรัมย์
2. นางสมทรง  สุจริต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรรณษา  ทองแม้น
 
1. นางธัญดา  สุขเกษม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรางคณาง  พิมพ์จตุรัส
2. เด็กชายอดิศักดิ์   มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  หลวงชัย
 
1. นางสมทรง  สุจริต
2. นางอุษนี  สิบรัมย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.29 ทองแดง 9 1. เด็กชายชินดนัย  ทักษิณ
2. เด็กชายสุรเกียรติ  เงางาม
 
1. นางสมทรง  สุจริต
2. นางธัญดา  สุขเกษม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนภาพร  แสงสี
 
1. นายวินัย  สุจริต