สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นางสาวอรอนงค์  แซ่ตัน
 
1. นางพิไลวรรณ  ช่วยบุดดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลอยเพชร  นันทะพันธ์
2. เด็กชายสุวพัชร  จันพินิจ
 
1. นางสิริพรรณ  คำภูษา
2. นายไชยวัฒน์  เดชรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐกร  นพพิบูลย์
2. เด็กหญิงวนิดา  สืบสะอาด
 
1. นางพิไลวรรณ  ช่วยบุดดา
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พานิชย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. นายชาดุลย์  ชินเนตร
 
1. นายกู้เกียรติ  คุณนาม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.25 เข้าร่วม 15 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชาตรี
2. นางสาวอัญชลีรัตน์  สิงห์สำราญ
3. นางสาวเบญจพร  นุนังรัมย์
 
1. นายไชยวัฒน์  เดชรัตน์
2. นายพิชิตชัย  พิกุลสด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายวรชาติ  เจะแต
 
1. นางพิไลวรรณ  ช่วยบุดดา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. นายธีรยุทธ  สืบสอาด
 
1. นางพิไลวรรณ  ช่วยบุดดา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพล  เท่าเทียม
2. นางสาวอัญชลีรัตน์  สิงห์สำราญ
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  พานิชย์
2. นายกู้เกียรติ  คุณนาม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพล  จำปาสุ
2. เด็กหญิงอรทัย  ดันนอก
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พานิชย์
 
1. นางสิริพรรณ  คำภูษา
2. นายไชยวัฒน์  เดชรัตน์