สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธรรมษา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฐิตาพร  พิศเพ็ง
2. เด็กหญิงภควดี  ชมภู
 
1. นางสาวสุนิสา  สมัครสมาน
2. นางอรวรรณ  เสงี่ยม