สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธรรมษา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิศเพ็ง
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชำนาญ
4. เด็กหญิงณิทิฏชา  ทิพอาด
5. เด็กชายธนชัย  เข็มเพชร
6. เด็กหญิงนภัสสร  คงทรัพย์
7. เด็กหญิงนิภาพร  พิศเพ็ง
8. เด็กหญิงผกามาศ  พิศเพ็ง
9. เด็กหญิงภควดี  ชมพู
10. เด็กหญิงมาติกา  พิศเพ็ง
11. เด็กหญิงวิภาดา  มีลาภ
12. เด็กหญิงศศิธร  มาลีหวล
13. เด็กหญิงสิริปัญญา  ชินคำ
14. เด็กหญิงสุนันทา  ทองมาก
15. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนท้าย
 
1. นางอรวรรณ  เสงี่ยม
2. นายทนงศักดิ์  ธรรมนาม
3. นางจิราวรรณ  เกษแก้ว
4. นายประคอง  พรหมชาติ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  มีพันธ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พิศเพ็ง
3. เด็กชายอิศเรศ  สายสว่าง
 
1. นางสมหวัง  สุขยิ่ง
2. นางสาวสุคนธ์  ยานุทัย
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิญาดา  พิศเพ็ง