สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กชายภูธเนศ  ศรีซาแอน
 
1. นางมยุรา  สืบเพ็ง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โยธาธรณ์
2. เด็กชายธนัยพร  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงพรประภา  สืบเพ็ง
 
1. นางมยุรา  สืบเพ็ง
2. นางสาวกรรณิการ์  แก่นเกษ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิราเจต  มีนาม
2. เด็กชายประสบโชค  คำสิม
3. เด็กหญิงภัทรดา  ศรีซาแอน
4. เด็กหญิงมนิสรา  พาเพ็ง
5. เด็กชายรฐนนท์  เกตุแก้ว
 
1. นางมยุรา  สืบเพ็ง
2. นายสมพร  สรายทอง