สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศินา   ลามณี
 
1. นางทองล้วน  รักสนิท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลามณี
 
1. นางวิไลพร  จุปะมัตตัง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช  ถ่ายสูงเนิน
 
1. นางสาวสุฤทัย  บุญมา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. นางสาวทัศนีย์  ไชยศรี
2. เด็กชายปิยวัฒน์  พาลอุ่น
3. นางสาวภานุมาศ  จิตมั่น
 
1. นางสุวรรณา  สันทาลุนัย
2. นางสาวอรสา  บุญแต่ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.92 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เถาว์ที
2. เด็กชายพีรพัฒน์  นิแพง
 
1. นางสาวพจมาน  บุญหล้า
2. นางสาวอารีรัตน์  สุขศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจินตนา  สร้อยแสง
2. เด็กชายภควัฒน์  ลือโสภา
3. เด็กชายวัชรากร  สร้อยแสง
4. เด็กหญิงสุวรรณี  เคนน้ำเที่ยง
5. เด็กชายอัสสรา  เอกคณะสิงห์
 
1. นายสันติ  การบรรจง
2. นางอุธร  แหล่งสุข
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายสุดารัตน์  ยูงรัมย์
2. เด็กหญิงอรนันท์  จำปา
 
1. นายมนัส  คำมูลนา
2. นางกัลยา  บุญดี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เผือกสีสุข
2. เด็กชาย้เพทาย  โถทอง
 
1. นางกัลยา  บุญดี
2. นายมนัส  คำมูลนา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพล  บุญปก
2. เด็กชายสุขสันต์  ยามดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำทอง
 
1. นายสันติ  การบรรจง
2. นายภัทรพงศ์  น้อยถนอม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลำมะนา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สินพรม
 
1. นางกัลยา  บุญดี
2. นางสาวประวีนา  โพธิ์ไทย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  เกษแก้ว
2. เด็กหญิงเปรมสินี  ปอกเพชร
 
1. นางสาวประวีนา  โพธิ์ไทย
2. นางพัชรินทร์  หิงหิรัญ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ดงกลาง
2. เด็กหญิงปิยาพร  กันยามาศ
 
1. นางพัชรินทร์  หิงหิรัญ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  จิตมั่น
2. เด็กหญิงโสรยา  กันยามาศ
 
1. นางสาวสุฤทัย  บุญมา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนวพล  เวชกิจ
2. เด็กชายนัฐพร  กองแก้ว
3. เด็กชายพัฒนพงษ์  คำภะ
4. เด็กชายมณฑวรรษ  อึ่งชื่น
5. เด็กหญิงศิริกานดา  วงศ์สุนทร
6. เด็กชายอนันตชัย  ศูนย์ดำ
 
1. นายภัทรพงศ์  น้อยถนอม
2. นายสันติ  การบรรจง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติญา  พาลอุ่น
2. เด็กหญิงพรชิตา  ลาภจิตร
3. เด็กหญิงรัชนี  บุญถม
 
1. นายภัทรพงศ์  น้อยถนอม
2. นายสันติ  การบรรจง