สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.92 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เถาว์ที
2. เด็กชายพีรพัฒน์  นิแพง
 
1. นางสาวพจมาน  บุญหล้า
2. นางสาวอารีรัตน์  สุขศรี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลำมะนา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สินพรม
 
1. นางกัลยา  บุญดี
2. นางสาวประวีนา  โพธิ์ไทย