สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศินา   ลามณี
 
1. นางทองล้วน  รักสนิท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลามณี
 
1. นางวิไลพร  จุปะมัตตัง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช  ถ่ายสูงเนิน
 
1. นางสาวสุฤทัย  บุญมา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. นางสาวทัศนีย์  ไชยศรี
2. เด็กชายปิยวัฒน์  พาลอุ่น
3. นางสาวภานุมาศ  จิตมั่น
 
1. นางสุวรรณา  สันทาลุนัย
2. นางสาวอรสา  บุญแต่ง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เผือกสีสุข
2. เด็กชาย้เพทาย  โถทอง
 
1. นางกัลยา  บุญดี
2. นายมนัส  คำมูลนา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพล  บุญปก
2. เด็กชายสุขสันต์  ยามดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำทอง
 
1. นายสันติ  การบรรจง
2. นายภัทรพงศ์  น้อยถนอม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  เกษแก้ว
2. เด็กหญิงเปรมสินี  ปอกเพชร
 
1. นางสาวประวีนา  โพธิ์ไทย
2. นางพัชรินทร์  หิงหิรัญ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติญา  พาลอุ่น
2. เด็กหญิงพรชิตา  ลาภจิตร
3. เด็กหญิงรัชนี  บุญถม
 
1. นายภัทรพงศ์  น้อยถนอม
2. นายสันติ  การบรรจง