สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรัญญา  สายรัตน์
 
1. นางพรรณประภา  สิมมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เสพสุข
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจกล้า
3. เด็กหญิงสุมาพร  วงศ์ถิ่น
 
1. นางพรรณประภา  สิมมา
2. นางบัวลอย  สนใจ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรรยา  แก้วเกลียว
2. เด็กหญิงชญาดา  ใจหนัก
3. เด็กหญิงสุจิตรา  มีกล้า
 
1. นางทองดี  นามสว่าง
2. นางสาวมยุรี  เสอุดม
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ดวงจำปา
2. เด็กชายดนุพล  แก้วกุมภีร์
3. เด็กหญิงนันทกานต์  วิเศษดี
 
1. นางทองดี  นามสว่าง
2. นางสาวมยุรี  เสอุดม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายศิวัช  มีทรัพย์
2. เด็กชายสยมพล  บุญมี
 
1. นางสาวมยุรี  เสอุดม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนดี
2. เด็กหญิงปภัสสร  ดอนสมจิตร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สาระสุข
 
1. นางเบญญาภา  หอมหวลฤดีกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขส่ง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  กรวยทอง
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  บุญมี
 
1. นางเบญญาภา  หอมหวลฤดีกุล
2. นางทองดี  นามสว่าง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพิพัฒน์  ใจดี
2. เด็กชายภานุกร  ดอนสมจิตร
3. เด็กชายศุภกิตติ์  ปลอพรัมย์
 
1. นางทองดี  นามสว่าง
2. นางนางจิรประภา  วางาม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญสงค์
2. เด็กหญิงประกายมาศ  แกล้วกล้า
3. เด็กหญิงรัชญา  จินดาศรี
4. เด็กหญิงสุจีภัค  ทองมาก
5. เด็กหญิงเพชรลดา  สาแก้ว
 
1. นายศิรวิทย์  อินทร์งาม
2. นางสาวยุวพา  การะเกษ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายคมสันต์  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงอวัสดา  บุญเกลี้ยง
 
1. นายศิโรตม์  อาวอร่ามรัศมิ์
2. นายวีรวัฒน์  บุญมี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงประกายมาศ  แกล้วกล้า
 
1. นายศิรวิทย์  อินทร์งาม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเขมมิกา  บุญมี
 
1. นายศิรวิทย์  อินทร์งาม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายทิติกร  เพิ่มทอง
 
1. นางสาวมัลลวีร์  ดอกแก้ว
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตราชู
 
1. นางสาวลภัสกร  เวียงชนก
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งเรือง  แสนดี
 
1. นางสาวมัลลวีร์  ดอกแก้ว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอารียา  ทองนรินทร์
 
1. นางสาวลภัสกร  เวียงชนก
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรี  คันชั่งทอง
2. เด็กหญิงสุธารัตน์  ตราชู
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สาแก้ว
 
1. นางพรรณประภา  สิมมา
2. นางดลฤดี  อาวอร่ามรัศมิ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดอกหญ้า  สมหวัง
2. เด็กหญิงธัญพร  เสนจัตุรัส
3. เด็กหญิงปรารถนา  งอกงาม
 
1. นางพรรณประภา  สิมมา
2. นางดลฤดี  อาวอร่ามรัศมิ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ผาสุขธรรม
2. เด็กชายศิรศักดิ์  บุญเป้า
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ใจกล้า
2. นางสาวสุทิน  เสพสุข
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  เสพสุข
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขตาม
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ใจกล้า
2. นางสาวสุทิน  เสพสุข
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ชัยวงษ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใจใหญ่
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ใจกล้า
2. นางสาวสุทิน  เสพสุข
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กองสุข
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขประจบ
3. เด็กชายสรศักดิ์  เสาทอง
 
1. นายศิโรตม์  อาวอร่ามรัศมิ์
2. นางดลฤดี  อาวอร่ามรัศมิ์