สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรัญญา  สายรัตน์
 
1. นางพรรณประภา  สิมมา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายศิวัช  มีทรัพย์
2. เด็กชายสยมพล  บุญมี
 
1. นางสาวมยุรี  เสอุดม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขส่ง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  กรวยทอง
3. เด็กหญิงรุ่งระวี  บุญมี
 
1. นางเบญญาภา  หอมหวลฤดีกุล
2. นางทองดี  นามสว่าง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงประกายมาศ  แกล้วกล้า
 
1. นายศิรวิทย์  อินทร์งาม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายทิติกร  เพิ่มทอง
 
1. นางสาวมัลลวีร์  ดอกแก้ว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรี  คันชั่งทอง
2. เด็กหญิงสุธารัตน์  ตราชู
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สาแก้ว
 
1. นางพรรณประภา  สิมมา
2. นางดลฤดี  อาวอร่ามรัศมิ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ผาสุขธรรม
2. เด็กชายศิรศักดิ์  บุญเป้า
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ใจกล้า
2. นางสาวสุทิน  เสพสุข