สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรรยา  แก้วเกลียว
2. เด็กหญิงชญาดา  ใจหนัก
3. เด็กหญิงสุจิตรา  มีกล้า
 
1. นางทองดี  นามสว่าง
2. นางสาวมยุรี  เสอุดม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญสงค์
2. เด็กหญิงประกายมาศ  แกล้วกล้า
3. เด็กหญิงรัชญา  จินดาศรี
4. เด็กหญิงสุจีภัค  ทองมาก
5. เด็กหญิงเพชรลดา  สาแก้ว
 
1. นายศิรวิทย์  อินทร์งาม
2. นางสาวยุวพา  การะเกษ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายคมสันต์  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงอวัสดา  บุญเกลี้ยง
 
1. นายศิโรตม์  อาวอร่ามรัศมิ์
2. นายวีรวัฒน์  บุญมี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตราชู
 
1. นางสาวลภัสกร  เวียงชนก
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งเรือง  แสนดี
 
1. นางสาวมัลลวีร์  ดอกแก้ว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดอกหญ้า  สมหวัง
2. เด็กหญิงธัญพร  เสนจัตุรัส
3. เด็กหญิงปรารถนา  งอกงาม
 
1. นางพรรณประภา  สิมมา
2. นางดลฤดี  อาวอร่ามรัศมิ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  เสพสุข
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขตาม
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ใจกล้า
2. นางสาวสุทิน  เสพสุข
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ชัยวงษ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใจใหญ่
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ใจกล้า
2. นางสาวสุทิน  เสพสุข
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กองสุข
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขประจบ
3. เด็กชายสรศักดิ์  เสาทอง
 
1. นายศิโรตม์  อาวอร่ามรัศมิ์
2. นางดลฤดี  อาวอร่ามรัศมิ์