สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงขนิษฐา   จูมพิลา
 
1. นางนงรัตน์  ชัยชนะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  เพลงกระโทก
 
1. นายสุริยา  ย่องหาญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  เกษรพุด
 
1. นายสุริยา  ย่องหาญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริสา  กุลลำโกน
 
1. นายสุริยา  ย่องหาญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธิมา  โประวะ
 
1. นายสุริยา  ย่องหาญ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายธรรมกรณ์  บุตรจันทร์
2. เด็กชายนัฐวัฒน์  สาระบุตร
 
1. นายอดิเทพ  ชื่นงาม
2. นางสาววราภรณ์  พิหูสูตร
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีงาม
 
1. นายอนุชา  สำเภาพล
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  จันทร์ไทย
2. เด็กชายศรายุทธ  หริคำภา
3. เด็กหญิงศิรินิรันดร์  ชาลี
4. เด็กหญิงสายรุ้ง  เติมสุข
5. เด็กหญิงอารยา  เพลงกระโทก
6. เด็กหญิงอินทิรา  เลือดขุนทด
 
1. นายอนุชา  สำเภาพล
2. นางนงรัตน์  ชัยชนะ
3. นายเหรียญ  ชัยชนะ