สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงขนิษฐา   จูมพิลา
 
1. นางนงรัตน์  ชัยชนะ
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายธรรมกรณ์  บุตรจันทร์
2. เด็กชายนัฐวัฒน์  สาระบุตร
 
1. นายอดิเทพ  ชื่นงาม
2. นางสาววราภรณ์  พิหูสูตร