สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกรกนก  ชมชื่น
 
1. นางศิวพร  นาเมืองรักษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษฎา  สมอาษา
 
1. นางทิพย์กมล  ยอดขาว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หริคำภา
 
1. นางสังวาลย์  โคตรทอง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤตยา  จันทะสิงห์
2. เด็กหญิงปิยดา  สีโสม
3. เด็กหญิงพุธิตา  ซ่อมแก้ว
 
1. นางสาวสสิธร  สิทธิจันทร์
2. นางสาวนันท์ปภัทร์  พรเดชวิวัฒน์
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายฐิตินนท์  บุญมี
2. เด็กชายอมรเทพ  สิทธิจันทร์
 
1. นางสาวนันท์ปภัทร์  พรเดชวิวัฒน์
2. นางศิวพร  นาเมืองรักษ์