สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภนันท์  พรหมบุตร
2. เด็กชายเกริกชัย  พาพูล
 
1. นางสิริอร  ทรงพระ
2. นางพวงพรรณ์  ระเริงรัมย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กชายชัยณรงค์  บุญทูล
 
1. นางทองคำ  ชมวิจิตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงนัชชา  จันทะเกิด
 
1. นางทองคำ  ชมวิจิตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ส่งเสียง
 
1. นางทองคำ  ชมวิจิตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำแสง
 
1. นางพวงพรรณ์  ระเริงรัมย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรชานนท์  สานัน
2. เด็กชายรุ่งศักดิ์  เสาไสย
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ซ้อนศรี
 
1. นายสมศักดิ์  วัชรกุล
2. นายเขตรัฐ  ชูเชิด
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โยไซ
2. เด็กหญิงภัสรา  มาลีหวล
3. เด็กหญิงสุปราณี  สุภาพ
 
1. นางสุกัญญา  คงอ่อน
2. นายเขตรัฐ  ชูเชิด
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วัติประโคน
2. เด็กชายพีรวิชญ์  สิงห์จันทร์
3. เด็กหญิงสุพิศตรา  พรหมบุตร
 
1. นางชลิตา  วิเศษ
2. นางสาวสิริรัตน์  ซ้อนศรี