สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.81 เงิน 4 1. เด็กชายชัยมงคล  ยอดพรหม
2. เด็กชายดุสิต  สินสอน
 
1. นายณสัณห์เพชร  แสนโยธา
2. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ผาสุข
2. เด็กชายธีรพล  ร่มรุก
 
1. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
2. นายณสัณห์เพชร  แสนโยธา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติพันธ์  รสหอม
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ชะเนินรัมย์
3. เด็กหญิงชยาภรณ์  ใจงาม
4. เด็กหญิงพิชฎาพร  บุญครอง
5. เด็กชายศราวุธ  สุขแสง
 
1. นายณัฏฐยชญ์  บุญสด
2. นางชวนชม  บุญสด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. นางสาวภัทราภรณ์  มาธิมัง
 
1. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายคมสันต์  ต้นสุวรรณ
 
1. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. นางสาวดวงฤดี  อินทะชัย
 
1. นางณัฐกานต์  พลดงนอก
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  มัดยารัมย์
2. เด็กหญิงอาริญา  เหลาคม
 
1. นางศศนันท์  พรหมบุตร
2. นางสาวอุไรพร  เศษวงศ์