สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรินทร์  ยิงรัมย์
2. เด็กหญิงปานไพลิน  คำมา
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ใจกล้า
 
1. นางทัศนีย์  กะการดี
2. นางชวนชม  บุญสด
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิสรา  เยรัมย์
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีละออง
3. เด็กหญิงสุพิชชา  เพชรพราว
 
1. นางญาจิตร  แก้วมีศรี
2. นางนันทนา  โสรถาวร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทะดก
2. เด็กชายศุภกร  สุขล้วน
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ยุงรัมย์
 
1. นางนันทนา  โสรถาวร
2. นางอมรรัตน์  โสมสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ภาสำราญ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีละออง
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โยงรัมย์
 
1. นางอมรรัตน์  โสมสุข
2. นางนันทนา  โสรถาวร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสกลเกียรติ  วาสนาดี
2. นายสุรเดช  เรือนน้อย
 
1. นายณสัณห์เพชร  แสนโยธา
2. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  รสหอม
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ชะเนินรัมย์
3. เด็กหญิงจิตราภรณ์  พรหมบุตร
4. เด็กหญิงชยาภรณ์  ใจงาม
5. เด็กชายศราวุธ  สุขแสง
 
1. นายณัฏฐยชญ์  บุญสด
2. นายชวนชม  บุญสด
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรสุตา  นามพันธ์
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงศ์สุนทร
 
1. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
2. นายพรชัย  ทุมทอง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนนทิยา  ลุนาบุตร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ไม้พลวง
 
1. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
2. นายพรชัย  ทุมทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิษณุพงษ์  เรือนน้อย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เรือนน้อย
3. เด็กชายอิทธพล  เพชรพราว
 
1. นายนัฐกานต์  พลดงนอก
2. นายรณรงค์  คุณมาศ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานนท์  กิ่งหว้ากลาง
 
1. นายสว่าง  สืบสันต์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปณวัตร  สร้อยแสง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสนทวีสุข
 
1. นายสรศักดิ์  บุญบำรุง
2. นางยุพิน  บุญบำรุง
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ลุนาบุตร
2. เด็กชายสิทธิโชค  เที่ยงตรง
 
1. นางศศนันท์  พรหมบุตร
2. นางสาวอุไรพร  เศษวงศ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงวสิภา  คำลือชา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางศศนันท์  พรหมบุตร
2. นางสาวอุไรพร  เศษวงศ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ผิวทวี
2. เด็กหญิงอาทิตยาพร  สอนสีดา
 
1. นางศศนันท์  พรหมบุตร
2. นางสาวอุไรพร  เศษวงศ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทชัย
2. เด็กหญิงหทัยชนก  จำรัส
 
1. นายสรศักดิ์  บุญบำรุง
2. นางยุพิน  บุญบำรุง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทิชา  ยงรัมย์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เรือนน้อย
3. เด็กหญิงสุภนิดา  เพชรพราว
 
1. นายไพศาล  กล้าแข็ง
2. นายรณรงค์  คุณมาศ
 
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฑริกา  สร้อยจิต
2. เด็กชายรัชนาท  สารคาญ
 
1. นางชวนชม  บุญสด
2. นางทัศนีย์  กะการดี
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ต้นเขียว
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ต้นเขียว
3. เด็กชายอดิศร  หนูกิจ
 
1. นายรณรงค์  คุณมาศ
2. นายเอกราช  กระจายศรี
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สืบสุนทร
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  หอมลำดวน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์โค
 
1. นายรณรงค์  คุณมาศ
2. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข