สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาฮะ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ลาภจิตร
 
1. นายวิทูร  พรหมบุตร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แสวงสุข
2. เด็กหญิงพัชราภา  พรมบุตร
3. เด็กหญิงรุุจิรา  บุบผามาตย์
 
1. นางทองทิพย์  ผลินธร
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนฤมน  ทินนะ
 
1. นางพรพจนาถ  สวยรูป