สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มีสติ
 
1. นางสาวชโลธร  ใจหาญ
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 14 1. เด็กหญิงชนกนัณษภิ์  ลือขจร
 
1. นางสาวสุนีย์  สุวรรณทอง