สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตานบ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุรศักดิ์  งามเลิศ
 
1. นางพัสณี  พุฒภูงา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พิมพ์ตะคลอง
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  ปรากฏรัตน์
 
1. นายธนภัทร  ปานทอง
2. นางสาวจรรยาภรณ์  ภูกลาง