สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาทิตย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงจินต์จุฒา  พิมภาคูณ
2. เด็กหญิงสุกัลยา  เหล่าเลิศกุล
3. เด็กหญิงสุนิสา  กะประโคน
 
1. นางสาวศศิกานต์  บรรเทิงใจ
2. นางวณิชยา  ศรีใหญ่
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาพร  ศาลางาม
2. เด็กหญิงบุญสิตา  หอมหวล
3. เด็กหญิงศริษา  หอมหวล
4. เด็กหญิงอารียา  จงใจงาม
5. เด็กหญิงอ้อยขวัญ  หอมหวล
 
1. นางวณิชยา  ศรีใหญ่
2. นางสาวศศิกาานต์  บรรเทิงใจ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงกิตติมา  ปานทอง
2. เด็กชายจิรายุทธ  ก้านอินทร์
3. เด็กชายชิณวัตร  ปานทอง
4. เด็กชายณรงศักดิ์  ใสสะอาด
5. เด็กชายณัฐพล  ลาดธัมมา
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวผัน
7. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ยายิรัมย์
8. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ยายิรัมย์
9. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ไชยทาง
10. เด็กหญิงวิลาสินี  ก้านอินทร์
11. เด็กหญิงสุกัลยา  เหล่าเลิศกุล
12. เด็กหญิงสุชาดา  จงใจงาม
13. เด็กหญิงอาริยา  สุขศรี
14. เด็กหญิงอารียา  พงษ์เอี่ยม
15. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญพิลา
 
1. นางวณิชยา  ศรีใหญ่
2. นางสาวศศิกานต์  บรรเทิงใจ
3. นายกฤตภพ  ศรีใหญ่
4. นายเสน่ห์  แก้วบุญเลิศ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิตยา  กล้าแข็ง
2. เด็กหญิงวัฒนากร  เสาวะโร
3. เด็กหญิงสุชาดา  จงใจงาม
 
1. นายเสน่ห์  แก้วบุญเลิศ
2. นางสาวศศิกานต์  บรรเทิงใจ