สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาทิตย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงจินต์จุฒา  พิมภาคูณ
2. เด็กหญิงสุกัลยา  เหล่าเลิศกุล
3. เด็กหญิงสุนิสา  กะประโคน
 
1. นางสาวศศิกานต์  บรรเทิงใจ
2. นางวณิชยา  ศรีใหญ่
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาพร  ศาลางาม
2. เด็กหญิงบุญสิตา  หอมหวล
3. เด็กหญิงศริษา  หอมหวล
4. เด็กหญิงอารียา  จงใจงาม
5. เด็กหญิงอ้อยขวัญ  หอมหวล
 
1. นางวณิชยา  ศรีใหญ่
2. นางสาวศศิกาานต์  บรรเทิงใจ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิตยา  กล้าแข็ง
2. เด็กหญิงวัฒนากร  เสาวะโร
3. เด็กหญิงสุชาดา  จงใจงาม
 
1. นายเสน่ห์  แก้วบุญเลิศ
2. นางสาวศศิกานต์  บรรเทิงใจ