สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากลาง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศาลางาม
2. เด็กหญิงชนิกานต์  มะลิงาม
3. เด็กชายมงคล  มะลิงาม
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วสุข
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศาลางาม
 
1. นางสุคนธรัตน์  ชูเชิด
2. นางสาววันภัสสร  วันดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคชรัตน์  หอมหวล
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ศาลางาม
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ยี่รัมย์
4. เด็กชายชินวัตร  อินทร์สำราญ
5. เด็กชายชูเกียรติ  ปัดภัย
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปะโททะนัง
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศาลางาม
8. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ทรัพย์มาก
9. เด็กหญิงมินรดา  ยี่รัมย์
10. เด็กหญิงศศิธร  ยี่รัมย์
11. เด็กหญิงศิริประภา  ศาลางาม
12. เด็กชายสหรัฐ  ก๊กสมบูรณ์
13. เด็กหญิงสิมิลัน  พันธ์นุรัตน์
14. เด็กหญิงสุภาภร  หอมหวล
15. เด็กชายอนุวัฒน์  โชคลา
16. เด็กหญิงอภัสรา  ศาลางาม
17. เด็กหญิงอรรียา  โชคลา
18. เด็กหญิงอรอุมา  สุดแล้ว
19. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สำราญใจ
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  งามสง่า
 
1. นางละไม  แสนกล้า
2. นายวัชระ  แสนกล้า
3. นายวินัย  บัวศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิตา  ศาลางาม
 
1. นายพงศกรณ์  ศาลางาม