สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงวาสนา  พึ่งวาน
 
1. นางทวีรัตน์  สีฟ้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีละออง
2. เด็กหญิงทัศนี  มาลี
3. เด็กชายอนิรุตต์  พานแสนซา
 
1. นางวชิราภรณ์  ศรีแสง
2. นางนิตยา  ไตรศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายเอกวัฒน์  เลี้ยงประเสริฐ
 
1. นายอุดมพร  ไตรศรี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  เลนคำมี
2. เด็กหญิงสิรามล  ดงไธสง
3. เด็กหญิงสุริษา  มาตรา
 
1. นางวชิราภรณ์  ศรีแสง
2. นางทวีรัตน์  สีฟ้า
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายดนุพร  ยวงโปร่งแก้ว
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  อาปัดชิง
3. เด็กชายวิศนุ  ทองนอก
 
1. นางวชิราภรณ์  ศรีแสง
2. นางทวีรัตน์  สีฟ้า
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชชานันท์  สีหาโบราณ
 
1. นางนิตยา  ไตรศรี
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ไพรสุวรรณ์
2. เด็กชายพีรศักดิ์   มาตรา
3. เด็กชายวันชนะ  ทองนอก
 
1. นางภัทราพร  กุลไชย
2. นางนิตยา   ไตรศรี
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑานรินทร์  หาดี
 
1. นายอุดมพร  ไตรศรี
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงธันยาธร  ดำริห์
2. เด็กหญิงวรรณกาญจน์  ปัจยะโคธา
3. เด็กชายอภิเดช  มาศงามเมือง
 
1. นางวชิราภรณ์  ศรีแสง
2. นางทวีรัตน์  สีฟ้า