สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงนงนภัส  โชคโคกกรวด
 
1. นางบัวลิน  ส่องศรีทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.67 เงิน 13 1. เด็กชายนพรัตน์  สุขบรรเทิง
 
1. นายอิศรา  เคนโยธา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายชัยชนะ  เหยียดกระโทก
2. เด็กชายณาธาร  คานศรี
3. เด็กชายภราดร  สมพินิจ
 
1. นายอุดมศักดิ์   แก้วประเสริฐ
2. นายพนมวรรณ  โพธิสาร
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมศ  เมลกุล
 
1. นางบัวลิน  ส่องศรีทอง
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปรเมศ  เมลกุล
2. เด็กหญิงพรรณิศา  คนวนรัมย์
3. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วกัญญา
 
1. นางบัวลิน  ส่องศรีทอง
2. นางปวีณา  ยาคำ
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายชวัลวิทย์  จันทร์ตรี
2. เด็กหญิงวรรณิศา   สุทธิกร
 
1. นายมุณี  เหลาคม
2. นางสาวปวีณา  ยาคำ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายชัชวาล   แก้วหอม
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  เหมราช
3. เด็กชายปรเมศ  เมลกุล
4. เด็กหญิงพรรณิศา  คนวนรัมย์
5. เด็กชายสันติภาพ  มีรัตน์
6. เด็กชายอินทิรา  แก้วกัญญา
 
1. นางบัวลิน   ส่องศรีทอง
2. นางสาวอังคณา   กว้างขวาง
3. นางสาวปวีณา  ยาคำ
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายธนพล  แก้วหอม
2. เด็กชายสมชาย  แก้วหอม
3. เด็กชายอธิชาติ  แข็งกล้า
 
1. นายอุดมศักดิ์  แก้วประเสริฐ
2. นายพนมวรรณ  โพธิสาร
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กชายชัชวาล  แก้วหอม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  โชติยา
3. เด็กชายเฉลิมพล  กาสิงห์
 
1. นายอุดมศักดิ์  แก้วประเสริฐ
2. นายพนมวรรณ  โพธิสาร