สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายชัยชนะ  เหยียดกระโทก
2. เด็กชายณาธาร  คานศรี
3. เด็กชายภราดร  สมพินิจ
 
1. นายอุดมศักดิ์   แก้วประเสริฐ
2. นายพนมวรรณ  โพธิสาร
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมศ  เมลกุล
 
1. นางบัวลิน  ส่องศรีทอง
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายชวัลวิทย์  จันทร์ตรี
2. เด็กหญิงวรรณิศา   สุทธิกร
 
1. นายมุณี  เหลาคม
2. นางสาวปวีณา  ยาคำ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายชัชวาล   แก้วหอม
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  เหมราช
3. เด็กชายปรเมศ  เมลกุล
4. เด็กหญิงพรรณิศา  คนวนรัมย์
5. เด็กชายสันติภาพ  มีรัตน์
6. เด็กชายอินทิรา  แก้วกัญญา
 
1. นางบัวลิน   ส่องศรีทอง
2. นางสาวอังคณา   กว้างขวาง
3. นางสาวปวีณา  ยาคำ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายธนพล  แก้วหอม
2. เด็กชายสมชาย  แก้วหอม
3. เด็กชายอธิชาติ  แข็งกล้า
 
1. นายอุดมศักดิ์  แก้วประเสริฐ
2. นายพนมวรรณ  โพธิสาร