สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หอมหวล
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุขประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชศรา  สุขบรรเทิง
 
1. นางสุรีรัตน์  ห่วงประโคน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุพรวดี  งามสง่า
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุขประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญวรา  มีนาม
2. เด็กหญิงศิริวัฒนา  ก้านอินทร์
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุขประเสริฐ
2. นางสุรีรัตน์  ห่วงประโคน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. นายประสิทธิ์  สีสันงาม
 
1. นางสาวดวงสุดา  แย้มศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงวราพร  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงสุภัทศรา  ก้านอินทร์
 
1. นางนิติยาภรณ์  ไกรเสือ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59.84 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  ปานทอง
2. เด็กหญิงสาริกา  ก้านอินทร์
3. เด็กชายสุวรรณ  วังคะฮาด
 
1. นางสาวนพมาศ  ห่วงไธสง
2. นางสาวกันยารัตน์  ศาลางาม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรจนา  กิ่งเกษ
2. เด็กชายวิชัย  ก้านอินทร์
3. เด็กหญิงเสาวภา  สีสันงาม
 
1. นางสาวนพมาศ  ห่วงไธสง
2. นางสาวกันยารัตน์  ศาลางาม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิริญากร  ก้านอินทร์
 
1. นางยาใจ  มะลิงาม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทร์สำราญ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  ดอกยี่สุ่น
 
1. นายมานิตย์  ลาภจิตร
2. นางยาใจ  มะลิงาม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงวรรณภา  ตราชู
 
1. นายมานิตย์  ลาภจิตร
2. นายสุเพียบ  ตลับทอง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  หอมหวล
 
1. นางวรรณา   คูคำ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรติมา  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวเจนจีรา  ภูพันนา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุพงษ์  นามวิชา
2. เด็กหญิงธิดา  แสนดี
3. เด็กชายมานพ  แสวงทรัพย์
4. เด็กหญิงวีรพร  แก้วสุรีย์
5. เด็กชายสุทัศน์  เอกสุข
6. เด็กชายสุริยา  ประจวบสุข
7. นายอนุชา  พรมงาม
8. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  กิ่งเกษ
 
1. นายประสพศักดิ์  ทีหัวช้าง
2. นายมานิตย์  ลาภจิตร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติกา  อินทร์สำราญ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  งามนวล
3. เด็กชายภราดร  บัวแดง
 
1. นางปรียานุช  บุญเหลือ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงทัศนีย์  มะลิงาม
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ดีสถาน
3. เด็กหญิงสุธิสา  วงษ์ทอง
 
1. นางปรียานุช  บุญเหลือ
 
17 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 6 1. เด็กชายนนทกานต์  วงษ์กอง
 
1. นางบัวเลียน  สร้อยจิต
 
18 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนากร  ก้านอินทร์
2. เด็กชายปภาวิชญ์  อินทร์สำราญ
 
1. นางสาวมยุรา  ก้านอินทร์
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายอนุกูล  บรรเทิงใจ
 
1. นางสาวมยุรา  ก้านอินทร์