สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59.84 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  ปานทอง
2. เด็กหญิงสาริกา  ก้านอินทร์
3. เด็กชายสุวรรณ  วังคะฮาด
 
1. นางสาวนพมาศ  ห่วงไธสง
2. นางสาวกันยารัตน์  ศาลางาม
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนากร  ก้านอินทร์
2. เด็กชายปภาวิชญ์  อินทร์สำราญ
 
1. นางสาวมยุรา  ก้านอินทร์